โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Triam Udom Suksa School of The South School Nakhon Si Thammarat
ภาคเรียนที่/Semester 1 ปีการศึกษา/Year 2558

รหัสนักเรียน/Student ID
รหัสผ่าน/Passwordปรับปรุง/Update 12/05/2559
[683/750]
Bookmark2551 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  phothasoft@gmail.com [V15.07.06]